Hírlevelekkel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

- Hírlevélre történő feliratkozáshoz kapcsolódóan -

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az információs önrendelkzési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”) és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összehangban tartalmazza a Meyer & Levinson Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVISON emelet), cégjegyzékszáma: 01-09-902076, adószáma: 14398209-2-41, képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető, e-mail: info@meyerlevinson.com, telefon: +36 1 445 1445, web: www.meyerlevinson.com, a továbbiakban: “Szolgáltató”) által a közeljövőben a www.modernkonyveles.com weboldalon (a továbbiakban: “Weboldal”) beveztni kívánt szolgáltatásával (a zovábbiakban: “Szolgáltatás”) összefüggésben a Szolgáltató hírlevelére való feliratkozással útján a feliratkozók (a továbbiakban: “Feliratkozó”) által a Szolgáltató rendelkelkezésér bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat.

 

  1. Fogalmak

 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

 

“különleges adat”: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat

 

A fenti fogalmak a GDPR által megadott fogalmak. A GDPR szövege elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége forduljon hozzánk bizalommal.

 

  1. Hírlevél, feliratkozás hírlevélre, leiratkozás

 

A feliratkozás alapján kiküldött hírlevél/hírlevelek kizárólag a Szolgáltatással kapcsolatosan tartalmaznak információkat, céljuk, hogy tájékoztassa a Feliratkozót a Szolgáltatás funkcióiról illetve a Szolgáltatás elérhetővé válásáról. A Szolgáltatás elérhetővé válását követően a Szolgáltató további hírlevelet nem küld és a Feliratkozó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat törli.

 

A Feliratkozó a www.modernkonyveles.com linken tud a hírlevélre feliratkozni. A feliratkozáshoz a Szolgáltatónak kizárólag a Feliratkozó e-mail elérhetőségére van szüksége. Az adatok megadása mellett szükséges a linken elhelyezett négyzet (checkbox) bejelölése is, mellyel a Feliratkozó a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul, valamint elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglaltakat. Ezt követően már csak egy lépés van hátra, a “Feliratkozok” gombra kattintással a feliratkozás befejezetté válik.

 

A Feliratkozó a feliratkozást követően bármikor leiratkozhat a hírlevélről. A leiratkozást megteheti a részükre megküldött hírlevél alján elhelyezett “leiratkozom” gombra történő kattintással vagy a leiratkozás iránti igényét jelezheti az info@meyerlevinson.com e-mail címen is. Amennyiben a Feliratkozó a leiratkozás iránti igényét e-mail útján küldi meg a Szolgáltató részére, úgy a Szolgáltató a Feliratkozó hírlevél listáról történő törléséről haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik. A Szolgáltató a leiratkozások esetében kizárja felelősségét azokra az ellenőrzésén kívül eső esetekre (nem megfelelő internetkapcsolat, levelezőrendszer hibája, vis maior, stb.) melyek következményeként a leiratkozás iránti kérelem beérkezése meghiúsul.    

 

III.        A személyes adatok kezelésének jogalapja

 

A Szolgáltató a Feliratkozó személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Feliratkozónak a hírlevél küldéséhez való hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján és a hírlevél útján való kapcsolattartás céljából kezeli.

 

 

  1. Az adatkezelés kezdő és záró időpontja

 

Az adatkezelés kezdő időpontja hírlevélre történő feliratkozás napja. A Szolgáltató a személyes adatokat a Szolgáltatás bevezetéséig illetve amennyiben a Feliratkozó a hírlevélről leiratkozik, úgy a leiratkozás napjáig kezeli. A Feliratkozó által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Szolgáltató az adatkezelés jogalapjának megszűnésekor, leiratkozáskor haladéktalanul és visszaállíthatatlanul törli minden olyan adathordozóról, tárhelyről, nyilvántartásból stb. ahol a személyes adatok kezelése megvalósult

  1. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre

 

A Szolgáltató a Feliratkozónak kizárólag az alábbi személyes adatait kezeli:

  1. a) a Feliratkozó e-mail címe

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Feliratkozót, hogy a fenti adatokon túlmenően semmilyen további adatot nem kezel. A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Feliratkozót, hogy különleges adatokat, biometrikus adatokat és genetikai adatokat a Feliratkozótól nem kér és semmilyen módon nem is kezel.

 

A Szolgáltató felhívja a Feliratkozó figyelmét, hogy amennyiben a fent megjelölteken felül a Feliratkozó további személyes adatokat bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, úgy azt a Szolgáltató haladéktalanul felismerhetetlenné teszi és visszaállíthatatlanul törli, továbbá a Szolgáltató kizárja a felelősségét azon adatok tekintetében, melyeket a Feliratkozó önkéntesen, a Szolgáltató erre irányuló kérése nélkül hozott a Szolgáltató tudomására.

 

  1. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Feliratkozót, hogy a hírlevelet/hírleveleket a The Rocket Science Group, LLC (székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, képviseli: Ben Chestnut vezérigazgató, e-mail: legal@mailchimp.com, telefonszám: +1 678 999 0141, fax: +1 678 999 0142) által üzemeltetett MailChimp (www.mailchimp.com, a továbbiakban: “Mailchimp”) automatikus rendszeren keresztül továbbítja a Feliratkozó részére.

 

A Mailchimp a Szolgáltató részére adatfeldolgozói feladatokat végez, melynek keretében a Szolgáltató által megfogalmazott hírleveleket a Mailchimp küldi ki auttomatkusan valamennyi Feliratkozó részére. Ahhoz, hogy a Mailchimp adatfeldolgozói feladatát elláthassa a Szolgáltató a Feliratkozó személyes adatainak továbbítása szükséges.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Feliratkozót, hogy a Mailchimp részére kizárólag a Feliratkozó e-mail címe kerül továbbításra, ezen kívül más személyes adat továbbítására sem a Mailchimp sem más harmadik személy irányába nem kerül sor. A Szolgáltató tájékoztatja a Feliratkozót, hogy a Mailchimp rendszere megfelel a GDPR rendelkezéseinek. A Mailchimp rendszerről illetve annak adatvédelmi vonatkozásairól a https://blog.mailchimp.com/getting-ready-for-the-gdpr/ linken tájékozódhat.

 

A Feliratkozó jelen Tájékoztató elfogadásával hozzájárul az e-mail címének a Mailchimp részére történő továbbításához.

 

VII.      A Feliratkozó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

A Feliratkozót a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatosan az alábbi jogok illetik meg:

 

visszavonás joga: a Feliratkozó az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt megadott hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 

hozzáférési jog: a Feliratkozó jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá információt kérjen a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében foglaltakról;

 

helyesbítéshez való jog: A Feliratkozó jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A Feliratkozó jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését;

 

törléshez való jog: a Feliratkozó jogosult, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy a Feliratkozóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR 16. cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok valamelyike fennáll;

 

az adatkezelés korlátozásához való jog: a Feliratkozó jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében rögzített valamelyik feltétel teljesül;

 

adathordozhatósághoz való jog: a Feliratkozó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

VIII.      Az adatkezelő

 

Az adatkezelő személye: Meyer & Levinson Kft.

Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Kristó Zoltán István (cím: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVISON emelet), telefon: +36 1 445 1445, e-mail: zoltan.kristo@meyerlevinson.com)

 

  1. Jogorvoslat

 

A Feliratkozó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait a Szolgáltatóval mint adatkezelővel szemben jogosult gyakorolni. Amennyiben a Feliratkozó jogaival élni kíván, úgy azt elsősorban a Szolgáltató felé jogosult jelezni.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Feliratkozót, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsértés következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A Feliratkozó ezen felül jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat – választása szerint – a Feliratkozó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.